ข้อดี/ข้อเสียการนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือ

นำเข้าสินค้าจากจีน

ในปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการจำนวนมาก ที่นำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อนำมาจำหน่ายต่อ และได้ใช้บริการ Shipping นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย ส่วนใหญ่มักขนส่งจากจีนทางเรือ (Sea Freight) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น แถมยังสามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณมากๆ ในคราวเดียวกัน จึงเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากและไม่ได้เป็นสินค้าเร่งรีบเนื่องจากต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการขนส่ง มาดูกันว่าข้อดี/ข้อเสียการนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือมีอะไรบ้างก่อนที่จะตัดสินใจนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือ

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้ครั้งละเยอะๆ และมีค่าระวางที่ราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทางทะเลนี้ ตารางเดินเรือ นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางทะเล เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อการส่งมอบสินค้า ดังนั้นผู้นำเข้า-ส่งออก จึงจำเป็นต้องทราบตารางเดินเรือ เพื่อที่จะสามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าให้ทันต่อความต้องการชองลูกค้า หรือกําหนดระยะเวลาในการผลิตหรือรวบรวมสินค้าเพื่อให้ทันต่อเที่ยวเรือที่จะส่งออก

การนำเข้าสินค้าจากจีน จึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาด ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้า จึงควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือ ดังนี้

องค์ประกอบและลักษณะของการขนส่งทางเรือสินค้า

  1. บริการประจำเส้นทาง (Liner Service) มีเส้นทาง ตารางเดินเรือที่แน่นอน มีการเก็บค่าระวางที่
  2. บริการไม่ประจำเส้นทาง (Tramp Service) หรือ เรือจร ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้าง หรือ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับ ผู้รับจ้าง

การจัดส่งสินค้าทางเรือสินค้าที่มีตารางการเดินเรือแน่นอน 

การจัดส่งสินค้าทางเรือสินค้าที่มีตารางการเดินเรือแน่นอน เป็นเรือขนส่งสินค้าทั่วไป ซึ่งรับจ้างขนส่งสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้าหลายราย ( LCL : Less than Container Load) หรือการขนส่งสินค้าโดยมีผู้ส่งออกหลายเจ้าเปิดตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกัน  ซึ่งเรือสินค้าจะเดินทางออกจากท่าเรือหนึ่งไปยังท่าเรือหนึ่ง โดยมีเส้นทางและวัน / เวลาที่แน่นอน รวมถึงการกำหนดเที่ยวกลับเอาไว้ด้วย โดยบริษัทเดินเรือจะนำเอาข้อมูลการเดินทางของเรือสินค้าดังกล่าวไปเผยแพร่ในหมู่ผู้นำเข้า-ส่งออกให้ทราบข้อมูลและกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้นำเข้า-ส่งออกเตรียมตัว และคาดการณ์เวลาได้ เพื่อไม่ให้ไม่เสียเวลาโดยไม่จำเป็น 

ข้อดีของการนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือ

  • มีตารางเวลาเดินเรือที่แน่นอนละรอบเรือออกถี่ สะดวกในการกำหนดวันขนส่งสินค้า 
  • เรือสินค้าดังกล่าวมีอุปกรณ์ขนส่งภายในครบครัน เพื่อให้เหมาะกับชนิดของสินค้าต่างๆ 
  • จัดส่งได้แม้จะมีสินค้าในปริมาณน้อย
  • ทางบริษัทเรือสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในด้านการบรรจุสินค้า

ข้อเสียของการนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือ

  • เจ้าของสินค้าได้ทำการจองพื้นที่ไว้ล่วงหน้า และทำการยกเลิกการจองภายหลังโดยกะทันหัน เจ้าของสินค้านั้นจะต้องเสียค่าระวางขนส่งตู้เปล่าดัวย
  • เนื่องจากบริษัทเรือสินค้าใช้ใบตราขนส่ง (B/L) แทนสัญญาขนส่งสินค้า ซึ่งใบตราขนส่งดังกล่าวเป็นแบบฟอร์มที่บริษัทเรือจัดพิมพ์ไว้ล่วงหน้า และข้อความส่วนใหญ่เป็นผลดีต่อฝ่ายบริษัท จึงทำให้ผู้นำเข้า-ส่งออกเสียเปรียบ หากมีกรณีข้อพิพาทเกิดขึ้น

ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีน สามารถดูได้ที่ www.yourbaobao.com

Related Post