ข้อดี/ข้อเสียการนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือ

ในปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการจำนวนมาก ที่นำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อนำมาจำหน่ายต่อ และได้ใช้บริการ Shipping นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย ส่วนใหญ่มักขนส่งจากจีนทางเรือ (Sea Freight) เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น แถมยังสามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณมากๆ ในคราวเดียวกัน จึงเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากและไม่ได้เป็นสินค้าเร่งรีบเนื่องจากต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการขนส่ง มาดูกันว่าข้อดี/ข้อเสียการนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือมีอะไรบ้างก่อนที่จะตัดสินใจนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือ การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้ครั้งละเยอะๆ และมีค่าระวางที่ราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทางทะเลนี้ ตารางเดินเรือ นับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางทะเล เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อการส่งมอบสินค้า ดังนั้นผู้นำเข้า-ส่งออก จึงจำเป็นต้องทราบตารางเดินเรือ เพื่อที่จะสามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าให้ทันต่อความต้องการชองลูกค้า หรือกําหนดระยะเวลาในการผลิตหรือรวบรวมสินค้าเพื่อให้ทันต่อเที่ยวเรือที่จะส่งออก การนำเข้าสินค้าจากจีน จึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาด ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้า จึงควรศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญ รวมถึงข้อดีและข้อเสียของการนำเข้าสินค้าจากจีนทางเรือ ดังนี้ องค์ประกอบและลักษณะของการขนส่งทางเรือสินค้า บริการประจำเส้นทาง (Liner Service) มีเส้นทาง ตารางเดินเรือที่แน่นอน มีการเก็บค่าระวางที่ บริการไม่ประจำเส้นทาง (Tramp Service) หรือ เรือจร ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้าง หรือ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับ Continue Reading